INFOLINIA: +48 94 712 88 88

polish language english language german language

Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu SWRM
Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich

I. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich, działającej na terenie Miasta Szczecinek, której Operatorem jest Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku

Treść regulaminu dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl, stronie logowania do systemu www.swrm.szczecinek.pl oraz w aplikacji mobilnej. 

II. Definicje

2.1Regulamin- niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z Systemu SWRM - Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich. Klient zawiera umowę z Operatorem Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.

2.2 Umowa- porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej/kaucji podczas procesu rejestracji w Systemie SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich

2.3Operator Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich  - jednostka organizacyjną, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich , jest Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku

2.4System SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich– działająca 24/7 infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

2.5 Klient- Użytkownik Systemu SWRM Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich , który dokonał rejestracji w Systemie SWRM, na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił opłatę inicjalną/kaucję w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnastu złotych i 00/100).

2.6 Serwis Systemu SWRM– obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, relokacją rowerów w stacjach i naprawami Systemu SWRM. 

2.7 Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM – Infolinia zapewniająca całodobowy kontakt telefoniczny z Operatorem Systemu SWRM , pod numerem +48 94 712 88 88, poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e- mail: bok@rowery.szczecinek.pl lub info@rowery.szczecinek.pl

2.8 Obszar działania systemu- granice administracyjne Miasta Szczecinek, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z rowerów Systemu SWRM.

2.9 Stacja SWRM– miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu SWRM, wyposażone w terminal oraz stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są rowery.

2.10 Terminal– urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru znajdujące się na Stacji SWRM.

2.11 Stojak– Stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego uchwytu wyposażonego w elektrozamek oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower.

2.12 Identyfikator Klienta–  numer telefonu komórkowego Klienta podany podczas rejestracji oraz 4-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie SWRM.  Identyfikator służ

2.13 Login– indywidualny identyfikator nadawany przez Klienta służący do logowania się do panelu Klienta w Systemie SWRM

2.14 Tabela opłat– cennik usług i opłat Systemu SWRM stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl, oraz w aplikacji mobilnej .

2.15 Rachunek Klienta– osobisty rachunek Klienta w Systemie SWRM, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu SWRM zgodnie z Tabelą Opłat. 

2.16 Płatności Internetowe- systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług. 

2.17 Opłata inicjalna/kaucja– jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata w wysokości 19 zł uiszczana przez  Klienta podczas rejestracji w Systemie  SWRM warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu. Kwota jest w pełni do wykorzystania na pokrycie pierwszych wypożyczeń.

2.18 Kwota doładowania– kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty  rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu SWRM według Tabeli Opłat.

2.19. Wypożyczenie roweru– rozpoczęcie korzystania z roweru SWRM. Wypożyczenie roweru opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”. 

2.20 Zwrot roweru – zakończenie korzystania z roweru w dowolnej Stacji SWRM . Zwrot roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru”. 

2.21 Zapięcie szyfrowe – Linka antykradzieżowa z zamkiem szyfrowym służący do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.

2.21 Aplikacja mobilna– oprogramowanie  systemu SWRM działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. 

2.22 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu SWRM w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu i popularyzowaniu wśród mieszkańców Szczecinka

2.23 Organizator systemu SWRM– Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku

2.24Mapa Systemu SWRM– teren miasta Szczecinek, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl, stacjach rowerowych oraz w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje system SWRM.

2.25 Rezerwacja- funkcja, dzięki której Klient za pośrednictwem panelu użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej może zdalnie i bezpłatnie zarezerwować rower. Rezerwacja trwa 10 minut, po tym czasie rezerwacja anuluje się automatycznie.

III Dostęp do Usługi

3.1 Pełny dostęp do Usługi SWRM jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:

•          posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią SWRM,

•          posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.

•          posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

•          posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

•          posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

3.2. Operator Systemu SWRM informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator udostępnia również najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję.  

IV Warunki ogólne korzystania z Systemu SWRM

4.1 Warunkiem korzystania z Systemu SWRM jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.swrm.szczecinek.pl Procedura polega na wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego i podania wymaganych, prawidłowych danych personalnych i kontaktowych, akceptacji postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie bezzwrotnej opłaty inicjalnej/kaucji w wysokości 19 zł.

4.2. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych, służących promowaniu Systemu SWRM na podany podczas rejestracji adres email. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby związane z funkcjonowaniem Systemu SWRM.

4.3 Operator Systemu SWRM wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie  SWRM oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.4 Warunkiem korzystania z Systemu SWRM  jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 10,00 zł (słownie: dziesięciu złotych 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru. 

W przypadku chęci nabycia uprawnienia do wypożyczenia dwóch rowerów warunkiem koniecznym do wypożyczenia dwóch rowerów jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 20,00 zł brutto (słownie: dwudziestu złotych 00/100). Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie SWRM

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - wypięcia go ze Stacji, do momentu zwrotu roweru - wpięcia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient przed rozpoczęciem korzystania z roweru powinien zweryfikować jego stan techniczny (sprawdzić działanie hamulców, oświetlenia, ciśnienie w oponach), a w przypadku gdy budzi on jego wątpliwości odstawić rower do najbliższego stojaka i skontaktować się z Infolinią. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji. 

4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) - do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych)odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.swrm.szczecinek.pllub  www.ro wery.szczecinek.pl (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone osobiście Operatorowi lub poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu SWRM – Komunikacji Miejskiej w Szczecinku

4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji. 

Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, w tym np. niezabezpieczenie roweru linką zabezpieczającą .

4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Szczecinek na obszarze określonym przez Operatora Systemu SWRM, przedstawionym na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl oraz w aplikacji mobilnej SWRM

 

V Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta

5.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu w którym Klient wypożyczył rower. 

5.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru linką zabezpieczającą.

5.4. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zakończenia wypożyczenia. 

5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu SWRM. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu SWRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu SWRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu SWRM (rowerów, Terminali, Stacji) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. 

Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu SWRM.

5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu SWRM spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient Systemu SWRM.

5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.

5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient.

5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi

5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat

5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia

VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych

6.1 Rejestracja Klienta w Systemie SWRM odbywa się na stronie www.rowery.szczecinek.pl, www.swrm.szczecinek.pllub w aplikacji mobilnej SWRM i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu SWRM

6.2 Warunkiem zarejestrowania Klienta w Systemie SWRM jest podanie następujących danych

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
   

6.3 Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji służy do wypożyczania rowerów w terminalu lub aplikacji mobilnej.

Administratorem danych osobowych jest Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku, 
ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek NIP: 673-000-60-01 REGON:330032817, IX Wydział Gospodarczy w Koszalinie, KRS:0000025798, kapitał zakładowy: 8.870.000 zł w całości wpłacony.

6.4 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: miejkom@km.szczecinek.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby KM w Szczecinku, ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek

6.5 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu SWRM wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6.6 Podstawą przetwarzania przez Operatora Systemu SWRM danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Operatorem Systemu SWRM a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu SWRM przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Systemu SWRM (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń). 

6.7 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

 • Organizator Systemu SWRM: Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku
 • Comdrev Sp. z o.o. jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej
 • Comdrev.pl Sp. z o.o. jako dostawca oprogramowania i aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, hostingu stron www
 • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe (tj. Przelewy24.pl. z siedzibą w Poznaniu) oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych,
 • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja). 

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu SWRM (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych. 

Operator Systemu SWRM zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy. 

6.8 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:

 • zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
 • zażądać umożliwienia dostępu do danych osobowych oraz przekania kopii danych, które zostały przekazane 
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiadamy,
 • zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których KM nie posiada już podstaw prawnych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem:miejkom@km.szczecinek.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu SWRM. 

6.9 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. relacje) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6.10Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu SWRM, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie SWRM oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

6.11 Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie SWRM, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu SWRM. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu SWRM, jak i Klientów). 

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

6.12 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.

VII Formy płatności

7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu SWRM poprzez dokonanie wpłaty na konto klienta SWRM, utworzone przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu SWRM. 

Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych i przelewy24.pl zaimplementowanego na stronie www.swrm.szczecinek.pl po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie SWRM i dostępnych tam form płatności.

7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.

7.3. Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta są do wykorzystania w Systemie SWRM i nie podlegają zwrotowi w trakcie i po zakończeniu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 12.3 Regulaminu.

VIII. Wypożyczenie roweru.

8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 10,00 zł brutto (słownie dziewięć 00/100). 

Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu SWRM.

8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji SWRM po zalogowaniu się do Systemu SWRM numerem telefonu nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w aplikacji mobilnej komunikatami.

8.3 Klient, przed wypięciem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku.Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada przypięte do ramy zapięcie szyfrowe. W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Systemu SWRM.

8.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM podając numer boczny roweru.

8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk wyposażony jest w ekspandor służący do mocowania i zabezpieczania przewożonego ładunku. Przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 15 kg. 

Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci. 

Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.

W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.

8.7 Rower wypożyczony w Systemie SWRM należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami  

Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.

8.8 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji, Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu SWRM. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.

8.90 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu SWRM, do blokowania roweru na Stacji W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.

8.10 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji , za pomocą jakiegokolwiek zapięcia. W przypadku parkowania innych rowerów, ich będą one usuwane ze stacji wraz z blokadami. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczone blokady rowerów nienależących do SWRM.

IX. Czas trwania wypożyczenia.

9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia. 

9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat

9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych

X. Zwrot roweru.

10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji za pomocą wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w Stojaku

Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez pociągnięcie roweru do siebie. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem wyświetlanym na ekranie Terminala, komunikatem głosowym oraz wiadomością Push przesłaną na telefon użytkownika posiadającego aplikację SWRM

Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie SWRM, automatycznie rozliczony, a należna opłata pobrana z konta użytkownika na konto Operatora.

10.2 W przypadku braku wolnego miejsca na Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego elektrozamka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu linki zabezpieczającej, przypinając rower do Stojaka.

W takim przypadku zwrot roweru możliwy jest przy użyciu klawiatury Terminala znajdującego się na Stacji rowerowej oraz za pomocą aplikacji mobilnej.

10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora

XI Naprawy i Awarie

11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM pod numerem telefonu +48 94 712 88 88 oraz w aplikacji mobilnej znajdującej się w Menu głównym w zakładce Zgłoś Awarię 

W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie  Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.

11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu SWRM przez cały czas wypożyczenia roweru.

11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Operatora SWRM

XII. Opłaty

12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie www.rowery.szczecinek.pl, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr. 2 do Regulaminu). Opłata naliczana i pobierana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.

12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.

12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni

XIII. Reklamacje. 

13.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres: info@rowery.szczecinek.pl żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

13.2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia stanowiącego powód reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora Systemu SWRM na adres e-mail: info@rowery.szczecinek.pl. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.

13.3 Prawidłowo przesłana reklamacja musi zostać wysłana z adresu mailowego podanego podczas rejestracji. Reklamacja oprócz szczegółowo opisanego zdarzenia musi zawierać dane Klienta zarejestrowanego w Systemie SWRM, pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta. Dane te stanowią: 

•          imię i nazwisko, 

•          numer telefonu (Login)

•          adres e-mail podany podczas rejestracji

W przypadku przedstawienia niekompletnych danych Operator zastrzega możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

13.4. Operator Systemu SWRM rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia.

W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji. 

W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e- mail wskazany podczas rejestracji.

13.5. W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 30 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.

13.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu SWRM zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

13.7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora Systemu SWRM i uiszczenie należnej opłaty w terminie do 7 dni od zdarzenia.

13.8. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu SWRM w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.

Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e- mail: info@rowery.szczecinek.pl 

Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji.

13.9. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu SWRM nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych ewentualnych korzyści.

13.10. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, kredyty podlegające reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń.

XIV. Odstąpienie od umowy.

14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu SWRM, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia

W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: info@rowery.szczecinek.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

14.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. 

Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.

XV. Wypowiedzenie umowy

15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy info@rowery.szczecinek.pl wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu SWRM tj.

•          imię i nazwisko, 

•          numer telefonu (Login)

•          adres email podany w trakcie rejestracji

•          adres zamieszkania

•          numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Klienta środków finansowych.

15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.

15.3 Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych. 

15.4 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak:

• nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,

• nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu SWRM,

• nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

XVI. Dane osobowe

16.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator Systemu SWRM

16.2 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne, związane z funkcjonowaniem Systemu  SWRM

16.3 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

16.4 Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Klienta

16.5 Klient może, w drodze osobnego oświadczenia, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, powierzenia jego danych osobom trzecim lub w celu kontaktu telefonicznego w celach marketingowych.

16.6 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych, Klient zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Systemie SWRM

XVII. Postanowienia końcowe.

17.1 Korzystanie z System SWRM wymaga:

• odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;

posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;

• znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).

17.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie SWRM lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta

17.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie SWRM do czasu wyjaśnienia sprawy.

17.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA

 

Stosownie do wymogów punktu 4.6 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich SWRM w Szczecinku ja niżej podpisany/a ……………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a …………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:

1.       Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich SWRM w Szczecinku, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.rowery.szczecinek.pl;

2.       Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu;

3.       Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu SWRM

4.       Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

5.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych moich oraz ww. małoletniego w celach niezbędnych do korzystania z Systemu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celu wykonywania Umowy. Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Operator systemu SWRM ………………………., podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia skorzystanie z usługi i Systemu SWRM

……………………………

(miejscowość, data)

 

……………………………

(imię i nazwisko)

* – niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

TABELA OPŁAT (kwoty brutto)

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna – 19 zł

Od 0 do 20 minuty – 0 zł

Od 21 do 60 minuty* – 0,5 zł

Od 61 do 120 minuty* – 1 zł

Od 121 do 180 minuty* – 2 zł

Każda następna godzina* – 3 zł

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin* przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł

Koszt odtworzenia roweru - 2000 zł.

opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

*Naliczanie opłat jest sekundowe.

*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 0,5 zł + 1,00 zł = 1,50 zł