INFOLINIA: +48 94 712 88 88

Regulamin Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów

Regulamin korzystania z Systemu SWRM 
Szczecinecka Wypożyczalnia Rowerów Miejskich
 
I. Preambuła.
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu SWRM – Szczecinecki Rower Miejski, zwanego dalej SWRM, działającego na terenie Miasta Szczecinek.
Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl oraz 
w aplikacji mobilnej. Wyciąg z Regulaminu dostępny jest także na Stacjach systemu SWRM .
 
II. Definicje     
2.1 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu SWRM w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu w zakresie pojawienia się nowych funkcjonalności Systemu SWRM lub nowych stacji rowerowych.
2.2 Aplikacja mobilna – oprogramowanie systemu SWRM działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. Dostawcą Aplikacji mobilnej SWRM jest Comdrev Spółka z o.o.
2.3 Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM – Infolinia zapewniająca kontakt z Operatorem Systemu SWRM przy pomocy telefonu, pod numerem +48 94 374 35 73 poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: info@rowery.szczecinek.pl
2.4 Filfri - nazwa własna systemu infrastruktury technicznej i teleinformatycznej stworzonej przez Comdrev Sp. z o.o., która jest dostawcą systemu informatycznego, w którym konieczna jest rejestracja w celu korzystania z Systemu SWRM.
2.5 Identyfikator Klienta –  numer telefonu komórkowego Klienta (Login) podany podczas rejestracji oraz 6-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie SWRM.
2.6 Klient - Użytkownik Systemu SWRM, który dokonał rejestracji w Systemie SWRM, na stronie internetowej, lub w aplikacji mobilnej zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz uiścił opłatę rejestracyjną w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnastu złotych i 00/100).
2.7 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu SWRM według Tabeli Opłat.
2.8 Linka zabezpieczająca – Łańcuch z zamkiem szyfrowym służący do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.
2.9 Mapa stacji Systemu SWRM – teren miasta Szczecinek, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl, Stacjach rowerowych oraz w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje system SWRM. 
2.10 Obszar systemu - granice administracyjne Miasta Szczecinek, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z rowerów Systemu SWRM zaznaczone na mapie Systemu.
2.11 Operator Systemu SWRM - podmiotem, który realizuje usługi związane z obsługą Systemu SWRM, jest Komunikacja Miejska Sp z.o.o w Szczecinku
2.12 Opłata rejestracyjna – jednorazowa, minimalna opłata w wysokości 19 zł uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie SWRM warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu. Kwota jest w pełni do wykorzystania na przejazdy przez Użytkownika SWRM
2.13 Organizator systemu SWRM – Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, 
ul. Cieślaka 4 78-400 Szczecinek.
2.14 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług przelewy24.pl.
2.15 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie SWRM, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu  SWRM zgodnie z Tabelą Opłat.
2.16 Regulamin lub Regulamin Systemu SWRM - niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu SWRM, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z systemu SWRM. Klient zawiera umowę z Operatorem systemu SWRM z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.
2.17 Rower – podstawowy pojazd systemu SWRM, służący do wypożyczenia i poruszania się w obszarze systemu po uprzednim wypożyczeniu ze stacji SWRM występujący w wersji standardowej
2.18 Serwis Systemu SWRM – obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu SWRM.
2.19 Stacja SWRM – miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, złożone ze stojaków wyposażonych w elektrozamki oraz terminal wyposażony w ekran dotykowy i oznakowane symbolem Systemu SWRM, wyposażone w stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są rowery.
2.20 Stojak – Element stacji rowerowej wyposażony w elektrozamek - stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego stojaka stanowiącego oparcie dla przedniego koła roweru.
2.23 System SWRM - działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.
2.24 Tabela opłat – cennik usług i opłat Systemu SWRM, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl oraz w aplikacji mobilnej Szczecinecki Rower.
2.25 Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem systemu SWRM ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej podczas procesu rejestracji w Systemie SWRM.
2.26 Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru SWRM liczone z chwilą otwarcia elektrozamka w stacji i uwolnienie uchwytu dokującego umieszczonego na wypożyczanym przez Uzytkownika rowerze. Naliczanie następuje według cennika standardowego. Wypożyczenie roweru dokładniej opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.
2.27 Zwrot roweru – zakończenie  korzystania z roweru przez Użytkownika  w dowolnej Stacji SWRM poprzez wsunięcie uchwytu dokującego znajdującej się w przedniej części roweru do stanowiska wyposażonego w elektrozamek i poprawne jego zamknięcie i rozliczenie . Zwrot roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru”.
 
III Dostęp do Usługi
3.1 Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez urządzenie końcowe Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:
● posiadanie urządzenia mobilnego z aktywnym numerem komórkowym z systemem operacyjnym Android lub iOS 
● posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią SWRM,
● posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.
● posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
● posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
3.2. Operator Systemu SWRM informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.
3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję oraz posiadać najnowsze oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 
IV Warunki ogólne korzystania z Systemu SWRM
4.1 Warunkiem korzystania z Systemu SWRM jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl lub w aplikacji mobilnej Szczecinecki Rower. Procedura polega na podaniu przez Klienta wymaganych, prawidłowych i prawdziwych danych personalnych (imię i nazwisko) i danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu), akceptacji postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 19 zł.
4.2 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu SWRM. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w pkt. VI poniżej.
4.3 Operator Systemu SWRM wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie SWRM oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.4 Warunkiem korzystania z Systemu SWRM  jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 10,00 zł (słownie: dziesięć 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru.
W przypadku  jednorazowego wypożyczenia kilku rowerów ( maksymalnie 5 ) warunkiem koniecznym jest posiadanie  przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100) na każdy wypożyczony rower. Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie SWRM
4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - pobrania go ze Stacji, do momentu zwrotu roweru - wstawienia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji poprzez wprowadzenie uchwytu dokującego do elektrozamka
4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) - do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, a także innych szkód wyrządzonych z winy osoby małoletniej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu SWRM.
4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji.
Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jeżeli kradzież wynika z niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie wypożyczenia, w tym np. niewprowadzenie roweru do elektrozamka stacji rowerowej niezabezpieczenie roweru zapięciem szyfrowym podczas zwrotu roweru do przepełnionej stacji.
4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Szczecinek na obszarze określonym przez Operatora Systemu SWRM, przedstawionym na stronie internetowej www.rowery.szczecinek.pl, swrm.szczecinek.pl oraz w aplikacji mobilnej.
 
V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta.
5.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.
5.2. Klient zobowiązuje się zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.
5.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru poprzez prawidłowy zwrot i zamkniecie w stacji lub przypięcie roweru przy pomocy zapięcia szyfrowego gdy stacja jest pełna
5.4. Udostępnienie przez Klienta roweru, konta lub kodu do zapięcia szyfrowego osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież (w sytuacji określonej w pkt 4.7 Regulaminu), aż do momentu zakończenia wypożyczenia.
5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu SWRM. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu SWRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.
5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu SWRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.
5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu SWRM (rowerów, Stacji, terminali) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia.
Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu SWRM.
5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu SWRM spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.
5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient.
5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.
5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, pokrywa Klient.
5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.
5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.
5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biura Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.
 
VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych
 
6.1 Rejestracja Klienta w Systemie SWRM odbywa się w aplikacji mobilnej lub na stronie rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu SWRM.
6.2 Aby zarejestrować się w Systemie SWRM konieczne jest podanie następujących danych:
● imię,
● nazwisko,
● adres e-mail,
● numer telefonu w formacie 48 xxx xxx xxx.
Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem Loginem (identyfikatorem Klienta) w Systemie SWRM. Klient może  również zalogować się do Systemu nazwą konta i hasłem lub numerem telefonu i PINem podanymi podczas rejestracji
6.3 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu SWRM.
Podczas rejestracji Klient musi zaakceptować Regulamin Systemu SWRM – w celu zawarcia umowy z Operatorem Systemu SWRM. Podanie danych i akceptacja Regulaminu jest niezbędna w celu założenia konta i korzystania z Systemu SWRM.
6.5 Administratorem danych osobowych jest Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4 78-400 Szczecinek tel: +48 94 374 35 73 e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl NIP 673-000-60-01 REGON 330032817 
6.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:
● kontakt e-mailowy pod adresem miejkom@km.szczecinek.pl
● kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4 78-400 Szczecinek,
6.7 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu SWRM wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
6.8 Podstawą przetwarzania przez administratora danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu SWRM przez Klienta, chęć zapewnienia rowerowego transportu miejskiego, co stanowi zadanie własne Gminy, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
6.9 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:
● Operator Systemu SWRM,
● Comdrev Sp. z o.o./Filfri jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej,
● podmioty działające na zlecenie Operatora Systemu SWRM w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora SWRM (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.),
● niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych,
● podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).
Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora lub Operatora Systemu SWRM (tj. działających na ich zlecenie i w ich imieniu) administrator lub Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Administrator i Operator Systemu SWRM zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.
6.10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:
● zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
● zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
● otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
● zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
● zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
● zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
● zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
● wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem miejkom@km.szczecinek.pl (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu SWRM lub administratora danych.
6.11 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. trasy czy miejsce wypożyczenia i zwrotu) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6.12 Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do swojego konta w Systemie SWRM, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie SWRM oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.
6.13 Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora i Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie SWRM, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu SWRM. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu SWRM, jak i Klientów).
W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.
6.14 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 
VII Formy płatności.
7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu SWRM poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu SWRM.
Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych PayU lub przelewy24.pl zaimplementowanego na stronie rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie SWRM.
7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.
 
  
VIII. Wypożyczenie roweru.
8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 10,00 zł brutto (słownie dziewiętnaście 00/100).
Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu SWRM.
8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji SWRM po zalogowaniu się do terminala stacji lub aplikacji mobilnej Systemu SWRM Identyfikatorem Klienta (numer telefonu komórkowego w formacie 48 xxx xxx xxx) podanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi w terminalu stacji lub aplikacji mobilnej komunikatami.
8.3 Klient, przed pobraniem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku.
Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada zamocowany do ramy uchwyt dokujący z chipem RFID. Jeżeli pomimo kilkukrotnego skanowania QR kodu umieszczonego na rowerze elektrozamek nie otwiera się należy pobrać inny dostępny rower i skontaktować się z BOK w celu ewentualnego rozliczenia nieodbytego przejazdu i zgłoszenia usterki.
8.4 W przypadku wykrycia nienależytego stanu roweru lub jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biura Obsługi Klienta Systemu SWRM podając numer boczny roweru.
8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 15 kg.
Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci.
Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.
W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.
8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.
8.7 Rower wypożyczony w Systemie SWRM należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami SWRM. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.
8.8 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji, Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu SWRM. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.
8.11 Zabrania się wykorzystywania jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu SWRM, do blokowania roweru w Stacji. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.
8.12 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji, za pomocą jakiegokolwiek zapięcia.
 
IX. Czas trwania wypożyczenia.
9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat
9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów biorących udział w akcjach specjalnych.
 
X. Zwrot roweru.
10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji poprzez wstawienie roweru do wybranego stojaka i umieszczenie w elektrozamku uchwytu dokującego, znajdującego się  w przedniej części roweru. Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zamknięty, poprzez sprawdzenie stanu zamknięcia poprzez pociągnięcie roweru do tyłu. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem głosowym.
Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie SWRM i automatycznie rozliczony.
10.2 W przypadku braku wolnego miejsca w Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego stojaka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru możliwie najbliżej stacji używając do tego celu nóżki w którą wyposażony jest każdy z rowerów oraz zapięcia szyfrowego znajdującego się w koszyku i skorzystać z funkcji ZWROT w terminalu stacji lub aplikacji mobilnej
10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora.
 
XI Naprawy i Awarie
11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Systemu SWRM pod numerem telefonu +48 94 712 88 88 lub w aplikacji mobilnej 
W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Biuro Obsługi Klienta Systemu SWRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji SWRM.
11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu SWRM przez cały czas wypożyczenia roweru.
11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis SWRM
 
 
XII. Opłaty
12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr. 2 do Regulaminu). Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.
12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.
12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni
 
XIII. Reklamacje.
13.1 Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta poprzez kontakt z BOK na adres mailowy miejkom@km.szczecinek.pl żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
13.2 Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać do Operatora Systemu SWRM za pośrednictwem strony rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl po zalogowaniu się na konto użytkownika. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.
13.3 Operator Systemu SWRM rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia.
W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji.
W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
13.4 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 30 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.
13.5 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu SWRM zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
13.6 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji już wymagalnych zobowiązań wobec Operatora Systemu SWRM i uiszczenia należnej i wymagalnej opłaty w terminie do 7 dni od zdarzenia.
13.7 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu SWRM w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.
Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl
Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji.
13.8  Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu SWRM nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację. 
13.9. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, wysokość środków podlegających reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń.
 
 
XIV. Odstąpienie od umowy.
14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu SWRM, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: miejkom@km.szczecinek.pl lub info@rowery.szczecinek.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
14.2 Warunkiem korzystania z Systemu SWRM w przypadku konsumenta przed upływem 14 dni, od dnia zawarcia Umowy jest zażądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do zapłaty należności za świadczenia spełnione do chwili poinformowania o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.
Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.
 
XV. Wypowiedzenie umowy.
15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy miejkom@km.szczecinek.pl wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu SWRM tj.
● imię i nazwisko,
● numer telefonu (Login)
● adres e-mail podany w trakcie rejestracji
● numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Klienta środków finansowych.
 
15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.
15.3 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak:
 
● nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,
● nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu SWRM,
● nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.
 
XVI. Postanowienia końcowe.
16.1 Korzystanie z System SWRM wymaga:
● odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
● posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
● znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).
16.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie SWRM lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail z miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że zmiana wynika z bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, których wprowadzenie nastąpiło szybciej. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora w terminie do wprowadzenia zmian Regulaminu w życie. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta
16.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie SWRM do czasu wyjaśnienia sprawy.
16.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 
16.5 Regulamin wchodzi w życie od 27.07.2023 i obowiązuje do 31.11.2025
 
 
Załącznik nr 1
 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA
 
Stosownie do wymogów punktu 3.7 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich SWRM w Szczecinku ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ……………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..…………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
1.    Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich SWRM w Szczecinku dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl i 
2.    Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych;
3.    Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu SWRM.
4.    Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
 
 
 
 
 
………………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(imię i nazwisko)
* – niepotrzebne skreślić
 
 
 
Załącznik nr 2
TABELA OPŁAT dla Rowerów SWRM (kwoty brutto)
CENNIK SZCZECINECKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO
 
Jednorazowa, opłata rejestracyjna – 19 zł.
Od 0 do 20 minuty – 0 zł.
Od 20 do 60 minuty* – 0,5 zł.
Od 61 do 120 minuty* – 1 zł.
Od 121 do 180 minuty* – 2 zł.
Każda następna godzina* – 3 zł.
Rezerwacja roweru na 30 minut - 1 zł.
 
Minimalna kwota niezbędna do wypożyczenia 1 roweru – 10 zł
 
Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin** przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł.
Koszt odtworzenia roweru - 2000 zł.
opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł.
 
*Naliczanie opłat jest minutowe.
**Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 90 minutowe Klient zapłaci 0,5 zł + 1,00 zł = 1,50 zł.
 
Maksymalna liczba wypożyczonych rowerów na jednego użytkownika wynosi 4 szt, przy czym minimalna kwota wymagana do wypożyczenia każdego roweru to 10,00 zł.
 
Chcąc wypożyczyć 4 rowery na Twoim koncie dostępne musi być minimum 40 zł
 
Przykład: 19,00 zł opłata inicjalna + 21,00 zł = 40,00 zł
 
Opłaty dodatkowe: 
Zwrot roweru poza stacją rowerową SWRM - 20 zł
Zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania systemu – 200 zł
Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin - przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł
Opłata za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł
Koszt odtworzenia roweru standardowego - 3000 zł.